งานติดตั้ง

1.นัดดูงาน
2.ออกแบบวางแผนคร่าวๆ
3.คำนวณ ออกแบบ
สร้างแบบจำลองเพื่อวางแผนงาน
4.วางแผนงาน ร่วมกัน
5.ติดตั้ง ตามแผนงาน
6.ตรวจสอบ
7.ส่งมอบงาน